Najčešće postavljana pitanja i odgovori

Da li mora da se obezbedi učešće kod beskamatnog kredita za kupovinu automobila?

Kod beskamatnih kredita za kupovinu automobila MORA da se obezbedi učešće, ukoliko je kredit indeksiran u EUR.

Da li lica koja apliciraju za kredite mogu da budu zaposlena na određeno?

Osnovni uslov za apliciranje za kreditni proizvod je da lice – podnosilac zahteva, bude u radnom odnosu na neodređeno.

Da li se potvrde za fizička i pravna lica mogu izdavati i u filijalama koje nisu matične?

Potvrde se mogu izdati i u filijalama koje nisu matične filijale.

Da li platnu karticu može da preuzme lice koje nije vlasnik kartice ili može da ovlasti treće lice da to uradi u njegovo ime?

Platnu karticu može da preuzme isključivo lice na čije je kartica izdata, ili lice koje poseduje ovlašćenje koje je izdato isključivo za ovu namenu, overeno kod nadležnih institucija.

Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje računa za pravna lica?

Za otvaranje dinarskih i deviznih računa za pravna lica je potrebna sledeća dokumentacija: Lična karta vlasnika, pečat,rešenje iz APR-a (novijeg datuma izdavanja) ili rešenje nadležnog Ministarstva ukoliko je u pitanju udruženje (npr. Sportsko udruženje),OP obrazac (potpis SAMO ovlašćenog zakonskog zastupnika),Rešenje o PIB-u, akt o osnivanju (samo za privredna društva)

Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje računa za pravna lica?

Za otvaranje dinarskih i deviznih računa za pravna lica je potrebna sledeća dokumentacija: Lična karta vlasnika, pečat,rešenje iz APR-a (novijeg datuma izdavanja) ili rešenje nadležnogMinistarstva ukoliko je u pitanju udruženje (npr. Sportsko udruženje),OP obrazac (potpis SAMO ovlašćenog zakonskog zastupnika),Rešenje o PIB-u,