za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju

Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju u RSD osiguran kod NKOSK

 

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
 • Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku.
 • Način isplate: u profakturama/fakturama - 60% od iznosa kredita; u gotovini - 40% od iznosa kredita
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 120 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,78% + 3M Belibor
 • Trošak obrade kredita: 1%
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU U RSD OSIGURAN KOD NKOSK SA VARIJABILNOM KAMATOM
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 06.01.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 4,720.000.00 RSD
Period otplate 120 meseci
Mesečna rata 47,340.34 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,80% (3M EURIBOR + 2,78%) promenljiva*
EKS (Na godišnjem nivou) 5,98%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 6,162.018.12 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 47,200.00 RSD
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK 940 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Obrada kredita kod NKOSK-a 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Trošak odražavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) 290.00 RSD mesečno (promenljiv)
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD**
Osiguranje života - godišnje 100 EUR**
Održavanje kreditne partije 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
*Kamatna stopa po ovom kreditu je promenljiva i definiše se primenom BELIBOR-a (Reuters stana za Belibor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti BELIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog BELIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u Martu, Junu, Septembru, Decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečja (prvi dan u Januaru, Aprilu, Julu, Oktobru). Za obračun je korišćena vrednost 3M BELIBOR na dan 01.12.2020. godine koja iznosi 1,02% fiksni deo: 2,78%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Obračun je urađen 06.01.2021. godine.
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a, premije osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju u EUR osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 5.000 – 200.000 EUR

Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku .

Način isplate:

 • U profakturama/fakturama - 60% od iznosa kredita
 • U gotovini - 40% od iznosa kredita
 • Učešće: opciono
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 3,690% (4,218% + 3M Euribor)
 • Trošak obrade kredita:1%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • Trošak održavanja kreditne kartije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

Reprezentativni primeri:

 

STAMBENI KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU OSIGURAN KOD NKOSK SA VARIJABILNOM KAMATOM ROK KREDITA DO 300 MESECI
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 05.01.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za adaptaciju i rekonstrukciju nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 204,35 EUR
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,690% (3M EURIBOR + 4,218%) promenljiva*
EKS (Na godišnjem nivou) 5,16%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 68,874.09 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 400 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK 1,000 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Obrada kredita kod NKOSK-a 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Trošak odražavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) 290.00 RSD mesečno (promenljiv)
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD**
Osiguranje života - godišnje 100 EUR**
Održavanje kreditne partije 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
*Kamatna stopa po ovom kreditu je promenljiva i definiše se primenom EURIBOR-a (Reuters stana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u Martu, Junu, Septembru, Decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečja (prvi dan u Januaru, Aprilu, Julu, Oktobru). Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.12.2020. godine koja iznosi -0,528% fiksni deo: 4,218%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Obračun je urađen 05.01.2021. godine.
Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a, premije osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo