Stambeni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom osiguran kod NKOSK

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 360 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 2,521% (2,790% + 6M Euribor)
 • Administrativni trošak: bez troška obrade za stambene kredite do 120 meseci
 • Administrativni trošak: od 0,5%-1%, minimum 200 evra
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: - bez troška za stambene kredite do 120 meseci za sve iznose
  - bez troška za stambene kredite u iznosu od 100.000 EUR za sve ročnosti
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

Kupoprodajna cena
nekretnine
Period
otplate
Učešće Iznos kredita NKS Rata EKS
125.000 EUR 120 meseci 25.000 EUR
100.000 EUR 2,521% 943,65EUR 3,98%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.790%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Reprezentativni primer:

Kupoprodajna cena
nekretnine
Period
otplate
Učešće Iznos kredita NKS Rata EKS
125.000 EUR 180 meseci 25.000 EUR
100.000 EUR 2,571% 670,14EUR 3,72%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.840%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Reprezentativni primer:

Kupoprodajna cena
nekretnine
Period
otplate
Učešće Iznos kredita NKS Rata EKS
125.000 EUR 240 meseci 25.000 EUR
100.000 EUR 2,621% 535,82EUR 3,61%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.890%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Reprezentativni primer:

Kupoprodajna cena
nekretnine
Period
otplate
Učešće Iznos kredita NKS Rata EKS
125.000 EUR 300 meseci 25.000 EUR
100.000 EUR 2,671% 457,28EUR 3,56%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.940%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Reprezentativni primer:

Kupoprodajna cena
nekretnine
Period
otplate
Učešće Iznos kredita NKS Rata EKS
125.000 EUR 360 meseci 25.000 EUR
100.000 EUR 2,721% 406,71EUR 3,54%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,269% fiksni deo: 2.990%. EKS obračunat na dan 02.07.2018. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 100.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 1%
 • Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 2.5% (ukoliko je nepokretnost 30% vrednija od iznosa kredita)
 • Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjiv: 290 RSD
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 20.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 50.000 RSD
 • Održavanje kreditne partije: bez troškova održavanja

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje
Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima