za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Gotovinski krediti

Postoje trenuci kada Vam je veoma bitno da brzo i pod povoljnim uslovima dođete do novca. Sa gotovinskim kreditima Crédit Agricole Srbija realizacija svih planova i želja je lako ostvariva! :::::::

Preduslovi za dobijanje Gotovinskog kredita:

 • Državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji
 • Stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine od datuma podnošenja zahteva

 Univerzalni kalkulator

 

 

Auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za kupovinu novog vozila

 

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade
 • Valuta: RSD 
 •  Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 •  Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 •  Nominalna kamatna stopa:

- 7,45% za rok otplate do 36 meseca,

- 8,95% za rok otplate do 83 meseca

 •  Period otplate: 6 meseci – 83 meseca
 •  Trošak obrade zahteva: 0%
 •  Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

 

 

Auto kredit indeksiran u eurima sa promenljivom kamatnom stopom
Reprezentativni primer za kupovinu novog vozila za klijente bez prenosa zarade na dan 01.06.2020.
Vrsta kredita: Auto kredit indeksiran u eurima sa promenljivom kamatnom stopom
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 8.400 EUR
Učešće 3.600 EUR
Period otplate 30 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem novou) fiksna 0% (do kraja 2020. godine)         promenljiva 3.99% * (4.415%+3M Euribor)
Mesečna rata 280 EUR 291.31EUR
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu.
EKS (Na godišnjem nivou) 3.04%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 8.734,24 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 Menica 50RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246RSD
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za II kvartal : -0.425%., fiksni deo: 4.415%.Vrednost Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
Kreditni kalkulator

kk_da_li_ste_klijent_banke!

kk_zelim_da_rata_dospeva!

kk_info!

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo